Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Blndr B.V. gevestigd te Rotterdam verder te noemen: “Plannr”, te leveren producten van welke aard dan ook omtrent Plannr en alles gekoppeld aan Plannr tenzij schriftelijk anders vermeld.

1.2. In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via Plannr goederen bestelt en/of koopt of diensten afneemt

1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en offertes door Plannr, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van Plannr of door feitelijke uitvoering door Plannr komt een overeenkomst tot stand.

2.2 Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van Plannr.

2.3 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van Plannr ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Indien de klant afname op het overeengekomen moment weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de ingebruikneming of ontvangst van het geen overeengekomen, is Plannr gerechtigd het geen overeengekomen voor rekening en risico van de klant tijdelijk tot redelijker wijze te weerhouden.

3.2 Het geen overeengekomen geldt als geleverd, zodra Plannr de klant ervan in kennis heeft gesteld dat de zaken in gebruik genomen kunnen worden.

3.3 De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door Plannr steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.

4. Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de import en/of inklaring van door Plannr aan de klant te leveren zaken zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de klant.

4.2 De in de aanbiedingen van Plannr weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is Plannr gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien op grond van de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10 % van het totale overeengekomen bedrag, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.

5. Betaling

5.1 Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. De klant is niet gerechtigd om enige vordering op Plannr te verrekenen met de door Plannr in rekening gebrachte bedragen.

5.2 Plannr heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.

5.3 Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door Plannr aangewezen bank- of girorekening. Plannr heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Plannr, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door Plannr is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is Plannr bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor Plannr voortvloeiende schade.

5.4 Plannr is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan Plannr verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

5.5 Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan Plannr vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW.

5.6 Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de klant aan Plannr verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of Plannr buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van Plannr om schadevergoeding te vorderen.

5.7 Onverminderd de overige rechten van Plannr uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens Plannr gehouden om de incassokosten te vergoeden die Plannr heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard – schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.

5.8 De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten.

6. Licentie

6.1 Na aangaan overeenkomst ontvangt de klant een gebruikersaccount en tevens een standaard licentie voor gebruik van de software.

6.2 Alle rechten op de geleverde software behoren te allen tijde tot de respectievelijke houders van deze rechten. Deze rechten gaan niet over van eigenaar bij het aangaan van tot een overeenkomst tenzij anders is schriftelijk is overeengekomen.

6.3 Alle risico’s die gepaard gaan met de overstap naar, van of tijdens de verandering van software  geleverd door Plannr zijn te alle tijden voor de klant. Plannr is niet aansprakelijk voor enige schade geleden omtrent verloren of deels verloren data.

7. Garantie

6.1 Indien door Plannr aan de klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.

6.2 Alle eventuele verplichtingen van Plannr vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de klant of door de klant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de klant of een derde zonder toestemming van Plannr wijzigingen in de door Plannr geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

8. Reclames

7.1 Eventuele klachten over een door Plannr geleverd product, dienen terstond door de klant aan Plannr schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 14 dagen na levering van de producten zijn verstreken, kan door de klant niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de klant Plannr, binnen 7 dagen nadat het gebrek aan de klant bekend is geworden of bekend kon zijn, van het gebrek schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek.

7.2 Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is Plannr niet verplicht retourzendingen van de klant te accepteren. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door Plannr van de door de klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft berusten bij de klant, totdat de producten door Plannr zijn gecrediteerd.

7.3 Indien de klant een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft Plannr het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de klant in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven, met een minimum van € 100,00.

9. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle door Plannr te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van Plannr, zolang de klant enige vordering van Plannr, waaronder in ieder geval de koopprijs, buitengerechtelijke kosten, rente, boetes en enige andere vorderingen zoals genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.

8.2 De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Plannr te bewaren.

8.3 De klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de klant plaatsvindt.

8.4 Indien de klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Plannr tekort schiet of Plannr goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is Plannr gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. De klant zal medewerking verlenen en de Plannr te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de Plannr. Na terugneming zal de klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de klant met Plannr was overeengekomen, verminderd met de kosten die voor Plannr uit de terugneming voortvloeien.

10. Ontbinding en beëindiging

9.1 De klant wordt in verzuim gesteld indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt. Tevens indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

9.2 In geval van verzuim van de klant is Plannr gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan Plannr verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

9.3 Plannr is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. Plannr zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

11. Overmacht

10.1 Plannr is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Plannr opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door Plannr niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

10.2 Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van Plannr zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in  10.3 het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij Plannr als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van Plannr of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van Plannr.

10.4 Indien Plannr bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Plannr is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van Plannr.

11.2 De totale aansprakelijkheid van Plannr zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door Plannr aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

11.3 Plannr is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

12. Geschillen en toepasselijk recht

12.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

12.2 Op een met Plannr gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.

12.3 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de Plannr ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.

Toelichting bij model algemene voorwaarden

Bij het opstellen van dit model zijn bepaalde keuzes gemaakt. Enkele daarvan worden toegelicht:

  • Het model betreft algemene voorwaarden gericht op de verkoop van producten aan zakelijke klanten. Wanneer wordt beoogd om producten te verkopen aan consumenten dan wel verkoop via een webshop, zijn andere en aanvullende voorzieningen wenselijk en mogelijk.
  • De bepalingen in de algemene voorwaarden zijn veelal geschreven ten gunste van het belang van de verkopende partij, de Plannr van de voorwaarden. De voorwaarden zijn daarmee niet per definitie klantvriendelijk. Mede afhankelijk van bijvoorbeeld in de betreffende branche gebruikelijke voorwaarden of het soort klant, kan er aanleiding bestaan om voorzieningen op te nemen die meer tegemoet komen aan de belangen van de klant.
  • De algemene voorwaarden gaan uit van een bedrijf dat producten verkoopt. Als u diensten levert zullen de voorwaarden hierop moeten worden aangepast. Dit geldt ook wanneer u de producent bent van de te verkopen producten, of wanneer die producten in uw opdracht worden geproduceerd en u als producent wordt aangemerkt.
  • In algemene voorwaarden kunnen natuurlijk meer en andere zaken worden geregeld dan in dit model. Gedacht kan worden aan: o bescherming van intellectueel eigendom; o afspraken omtrent geheimhouding van informatie; o omschrijving van een te volgen retourprocedure; o afspraken over het retourneren van modellen, tekeningen en andere documenten bij het eindigen van een overeenkomst; o nadere regels omtrent de door klanten te volgen bestelwijze; o kosten en aansprakelijkheid omtrent het inschakelen van derden bij het uitvoeren van werken; – omschrijving van de eigenschappen waaraan geleverde zaken dient te voldoen; o prijsindexatie bij duurovereenkomsten; o bepalingen omtrent op maat gemaakte producten.